VOP

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a živnostníčkou Ing. Ingrid Dravecká, Berlínska 14, 04013 Košice, IČO: 34 378 685, DIČ 1024156749 uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.ebruobchod.sk (ďalej len obchod”).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácií odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a celková cena objednávky spracovaný systémom elektronického obchodu.

II. Objednávka, uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ bude považovať objednávku za neplatnú.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od kupujúceho platbu vopred zálohovou faktúrou.

6. Kupujúci objednávku môže stornovať v prípade, že je registrovaný v systéme elektronického obchodu v sekcii objednávky a v prípade, že objednáva ako neregistrovaný. O možnosti bude informovaný e-mailom na e-mailovej adrese uvedenej v objednávke.

7. K samotnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miesto plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári elektronického obchodu alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do siedmich dní po výzve od prevádzkovateľa obchodu.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v jej plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 21 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však do 30-tich kalendárnych dní. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena a platba

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre alebo pri zaslaní objednávky pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

2. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu prevádzkovateľa.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred.

4. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru – daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené inak, tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom alebo na závady spôsobené nadmerný mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom poverená.

VI. Zľavy, poštovné, balné

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:
Balík – Slovenská pošta – podľa aktuálneho cenníka slovenskej pošty, prípadne kuriérskej spoločnosti.

Prehľad možných spôsobov platby:
dobierkou
hotovosťou
bankovým prevodom pred doručením tovaru (uhrádzajte až keď vám zašleme originál faktúry e-mailom alebo faxom, nakoľko je potrebné prideliť číslo faktúry aby ste ho mohli použiť ako variabilný symbol).

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodným podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Uvedené Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 31.05.2019.