GDPR

GDPR – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Ing. Ingrid Dravecká (ďalej ako prevádzkovateľ), IČO: 34 378 685, ktorá spracováva identifikačné údaje a kontaktné údaje objednávateľov. Prevádzkovateľ nespracováva žiadne také údaje, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Prevádzkovateľ identifikačné údaje a kontaktné údaje objednávateľov chráni v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, č. 122/2013 Z. z. a 18/2018 Z.z.

2. Identifikačné a kontaktné údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie spracovávania objednávok z internetového obchodu www.ebruobchod.sk.

3. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä:
– Meno
– Priezvisko
– Adresa bydliska
– Telefónne číslo
– E-mailová adresa
– IČO

V prípade, že vyššie uvedené osobné údaje neposkytnete, nebude možné uzatvoriť predajnokúpnu zmluvu a dodať objednaný tovar.

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Osobitné kategórie údajov ako sú napríklad rasový a etnický pôvod, politické názory, členstvo v politickej strane a pod. (tak, ako sú vymenované v §16 zákona 18/2018 Z.z.) prevádzkovateľ nespracúva.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe §13 odsek (1) a) a (1) b) zákona 18/2018 Z.z.:
– dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie objednávky tovaru z internetového obchodu www.ebruobchod.sk.

4. Spôsob spracúvania osobných údajov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta ako súčasť objednávky v internetovom obchode. Prevádzkovateľ zmaže osobné údaje bezodkladne po tom, ako všetky objednávky klienta boli vymazané po uplynutí povinnej archivačnej doby alebo klient požiadal o vymazanie údajov a jeho objednávky sú vymazané alebo žiadne nemal. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nutné pre splnenie záväzku vyplývajúceho z plnenia kúpnej zmluvy (doručenie tovaru) sprostredkovateľom, ktorými sú spoločnosti kuriérskeho doručovania a poštových služieb. Poskytované sú kontaktné údaje nevyhnutné pre doručenie tovaru klientovi.

5. Práva dotknutej osoby
V zmysle Zákona majú klienti ako dotknuté osoby právo písomnou žiadosťou od prevádzkovateľa vyžadovať:
• právo na prístup k osobným údajom (§21 Zákona)
• právo na opravu (§22 Zákona)
• právo na vymazanie (§23 Zákona)
• právo na obmedzenie spracovania (§24 Zákona)
• právo na prenosnosť údajov (§26 Zákona)
• právo namietať spracúvanie (§27 Zákona)
• právo odvolať súhlas (§14 Zákona)

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona. Žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania v elektronickej forme.

6. Doba uloženia a vymazanie
Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to požadujú zákony napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to požadované napr. na účely zaistenia dôkazového materiálu. Po zániku účelu spracúvania napr. po vymazaní vašich minulých objednávok alebo po uplynutí zákonom predpísaných daňových archivačných povinností sa vaše osobné údaje zmažú v súlade s právnymi predpismi.

7. Záverečné ustanovenia
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 31.05.2019.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Podmienky v súlade s prípadnými zmenami Zákona o ochrane osobných údajov. Zmena alebo doplnenie týchto ustanovení sa považuje za zmenu zmluvných podmienok a nadobúda platnosť a účinnosť zverejnením na webovej stránke www.ebruobchod.sk.